LYRICS: Bisa Kdei – Odo Carpenter

Odo Carpenter Lyrics. Written and Composed By Bisa Kdei
Verse 1
Shw3 m’enim na minshw3 wu bi333
kywe b3n me na minfi wuanu333
hmmm Odo eee ee
Wuama magywini ay3 basaa n))
S3nia wudi wunsa fa mitrimunu na ama me crazy
mishw3 wuenim ne wuenim nkosua 3y3mi s3 minnum kerosine
Baby Baby
Wud)nu akyekyere me Ofi me
miy3 ntumaa anka m3kas3 kyekyere me daaaaa
Chorus
Nanka miy3 Odo Carpenter —————Sokooooooo
Nka m3ma wuakuma ab) gbumcha—————Sokoooooo
Na ma ma wuehu s3nia————————yopooooo
y3d) nu tiooo ewuraba—————————yopooooooo eeei
Miy3 Odo Carpenter —————Sokooooooo
Nka m3ma wuakuma ab) gbumcha—————Sokoooooo
Na ma ma wuehu s3nia————————yopooooo
y3d) nu tiooo ewuraba—————————yopooooooo eeei
Verse 2
Y3si Sokoo n’3mmaa p3
nsu we get something in common P3p33p3
Wuay3aa ma misua wu nniy33
ne)ma biaa wuy3 nu
Odo Wutumi Ma mitri hunu s3 balloon
3y3 nukwr3 wud)nu mu y3 dru eeei
I can’t deny the fact that i’ve fallen my Angel
Chorus
Nanka miy3 Odo Carpenter —————Sokooooooo
Nka m3ma wuakuma ab) gbumcha—————Sokoooooo
Na ma ma wuehu s3nia————————yopooooo
y3d) nu tiooo ewuraba—————————yopooooooo eeei
Miy3 Odo Carpenter —————Sokooooooo
Nka m3ma wuakuma ab) gbumcha—————Sokoooooo
Na ma ma wuehu s3nia————————yopooooo
y3d) nu tiooo ewuraba—————————yopooooooo eeei
Verse 3
Me feely the Lady inside u
Obaasima wunniy33 y3 f3 k3k3
S) nsuo gu m’anu33
Wuedukro munsuo ak)n) nu3
Esikyire y3d3 nti Na ntatia ndihu agr)oo odoeee
Odoaa miw) mawunti na mindiwuhu agr)ooo mid)ee
Obaa Na se wugugu wuhuaa
wutu wubu na wugyigyi m’eniaa
M3y3 wu me Number one
No doubt about it
Efris3 m’akyw3n aky3
Its been long since i felt true loveee
I can’t deny the fact that I’ve fallen my Angel

Chorus…..

Nanka miy3 Odo Carpenter —————Sokooooooo
Nka m3ma wuakuma ab) gbumcha—————Sokoooooo
Na ma ma wuehu s3nia————————yopooooo
y3d) nu tiooo ewuraba—————————yopooooooo eeei
Miy3 Odo Carpenter —————Sokooooooo
Nka m3ma wuakuma ab) gbumcha—————Sokoooooo
Na ma ma wuehu s3nia————————yopooooo
y3d) nu tiooo ewuraba—————————yopooooooo eeei

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*