Lyrics: Kofi Kinaata – Sweetie Pie

kofi-kinaata-sweetiepie-20160114_095709

Download Audio: Kofi Kinaata – Sweetie Pie (Prod By KinDee)

Aw Baby, Baby muhu wo aa, na me yemu agye me boom!!
Mey3 d3 mes)r aa menntum, 3da aa menya vim mpo no mos)r no nna munnhuw’ [2x]

:::::::::::::::::CHORUS:::::::::::::::::

Obi nyim no aa, )nka nkyer3 no d3,
Kofi Kinaata se )checki no dread,
W)w) me number no aa, w)mfa nk3ma no ehn,
0.2.4.4. )ngye mfr3 me ehn,
Me p3 d3m ade bi na 3y3 y3 y3 y3 no, wo d3m ade no.
Me check d3m ade bi na 3y3 y3 y3 y3, d3m ade no. [2x] [1ST RAP] [Abade mpo!! Hommy tsei.. Papa Moove!! Okay..] Hw3 the whole town, Queenata!
)da mu fua, mere bisa, obotwemu no wohu n’aa??
Yehowah! Body no gyina mu d3 Yhokozuna,
Boy rey3 long, 3mmp3 eyi na 3p3 wo na? John!!
Hw3 baby, baby doo.. )y3 heavy, heavy doo..
Me kasa, na me fom aa, Baby take it cool,
3y3 me April Fool, da’biaa m3 hwehw3 wo aa munnhuw’
3da mohuw’, One-On-One no.. m)b) dam ahy3 Shoe..
Hw3 m3ka, Hii.. Sweeet!! Na aka Hello!!
Y3 pap w) Street ewie aa, y’aflex w) Ghetto!!
Me warn Majeed, m’awarn Dumelo!!
Obi aa )b3 try wo, s3 mekye no aa, o’bosuankye yellow.
M)s) wo mu physical, m’akyer3 me maame d3, w’enya Superstar
Visitor.. )nye no mbotwitwa picture!!

:::::::::::::::::CHORUS:::::::::::::::::

Me p3 d3m ade bi na 3y3 y3 y3 y3 no, wo d3m ade no.
Me check d3m ade bi na 3y3 y3 y3 y3, d3m ade no. [2x]

::::::::GA PART::::::::
Awww laga na bop3 b3 efe mia k3 me oo.. s3k3,
Mesu m) moko d))n sumu )yaa.. Eni sumo y)) eei.. eyi na n3k3,
Yiee.. Awulae kyioo b3nk3 me oo eii.. [3x] [2ND RAP] [Yeah hw3 Hommy tsei..!!] Hommy, hw3 biribi d3m no muhu p3, me Imagine da aa,
Nyankop)n b3ma me nd3tse d3 me mfa mb) me Girl.
Nka d3m da no, Ghana obiara bohun’ d3,
Designers w)h) but Kofi ame ara ne Best.
M3 start from Height, 5.5″
Ne Side by Side, me Shape no Nice,
Ne hips no, 36.. )y3 Curved and Wide.
Oh my God! M3y3 ne Stomach flat!!
Ne Back no m3y3 Steady.. Na nd3tse no mehia bi.
M3 b) no way aa s3bi, )nantsew aa.. Shakey Shakey.
Brown Skinned Girl.. Okitsa Black Thick Hair,
Memmp3 d3 ab)f) no bodwa nka m3ma no antab3r.

——–Saxophone By BigDee Plays——-

:::::::::::::::::CHORUS:::::::::::::::::

Obi nyim no aa, )nka nkyer3 no d3,
Kofi Kinaata se )checki no dread,
W)w) me number no aa, w)mfa nk3ma no ehn,
0.2.4.4. )ngye mfr3 me ehn,
Me p3 d3m ade bi na 3y3 y3 y3 y3 no, wo d3m ade no.
Me check d3m ade bi na 3y3 y3 y3 y3, d3m ade no.

:::::::::::::::::OUTRO:::::::::::::::::

Ah!! Hw3 w’aay3 d3w..!!
Castro UnderFire, HighGrade Family, Westside Legacy!!
O’Jooe 3b3gye edzi aa??
BigDee, TeamMooove!!
Effiakuma wha ya say??

Credit : Abeiku Quansah

2 thoughts on “Lyrics: Kofi Kinaata – Sweetie Pie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*