LYRICS: Opanka Ft Kuami Eugene – Boo Bi Yede

Share This

DOWNLOAD AUDIO: Opanka Ft Kuami Eugene – Boo Bi Yede

Opanka Boo Bi Yede Lyrics Ft Kuami Eugene

INTRO
wriem oyee yeee,tw3 Dadie Opanka
And They call me Eugene, MA
3y3 mo nwanwa s3 mafa nu s3 me fine girl, fine girl,fine girl
Na nantu akonokono ne ne jheri curls,jheri curls,jheri curls
Na wana na 3b3 nya obaa sei a )mp3,)mp3,)mp3
Wa hyehyeri bibia atu me trim

CHORUS
Ma di na dwane ehu s3 boo bi yede,boo bi yede,boo bi yede (4x)
Ma di na dwane ehu s3 boo bi yede

SEE ALSO: Alampan – Crazy Dance (Prod Page One)

Advertisement

VERSE 1
Ntuma kata adi3 su
Obaa bue mu3,biem
Me y3 wi hene me yimaa
Bue ahinfie na me wriemu 3
Nana tina si,nana tina si,me nu nu
Me hy3 asi3 a wo b3 ti me d) asi
Bo na e yede sei,y3di wo nu w’nua w) mukase
Ne level kraa nti nu obiaa ay3 suprise
S3 w’ti ahwe me do m y3k) town a me guys
Me kasa na s3 girl wei 3ny3 wo size
But 3ba nu me do a it’s up to me to decide
Me na me tumi gyena h) nim s3 na 3hyehye me
Wo do kn)su a 3nfa wo nsem fu gyegye me
Nea wo di b3 bu ma ba mu fa wishy me
Na dwane a mede nu a fity me

CHORUS
Ma di na dwane ehu s3 boo bi yede,boo bi yede,boo bi yede (4x)
Ma di na dwane ehu s3 boo bi yede

SEE ALSO: Kapo 1 x Luther – Tupulupulu (Prod. by Brainworks)

VERSE 2
Medi edwane edi edwane nansu edwane yi, 3ky3n balance diet
Doctors prescription ade aso me d3m yi mey3 d3n a asai
Girl nu )mb) me tim odin, s3na )y3 me nti me ndidi w) abontin
3kom deme kraa me kyw3n a dru fie ansa ma didi no long thing
Nea w’kye ne bo a na )nim nea 3hyem
Amanfour p3s3 y3 gyeai but enemy go shame
Y3 kyen ma holiday dru ansa
3t) da mene nu mienu tu kwan k) hyem
Anadwu dru a )ma me di
Mede mede na dwane
)nye pele nsu )mame adedi
)y3 me loto number me hwa nu a m3di

CHORUS
Ma di na dwane ehu s3 boo bi yede,boo bi yede,boo bi yede (4x)
Ma di na dwane ehu s3 boo bi yede

VERSE 3
I no dey hide anything from my baby,ah gaga
I promise i go make you my baby,ah gaga
Cus she dey make i zingoroba
So i will never be a cassanova
We go depend on Jehovah
S3 wo try me baby di3 sane eba
she dey make i zingoroba
So i will never be a cassanova
wob3ti pii poo na 3y3 wedding nu na 3ba nu

CHORUS
Ma di na dwane ehu s3 boo bi yede,boo bi yede,boo bi yede (4x)
Ma di na dwane ehu s3 boo bi yede

DOWNLOAD AUDIO: Opanka Ft Kuami Eugene – Boo Bi Yede

Share This

Leave a Reply